Είσαι φοιτητής ή ερευνητής και έχεις μια καινοτόμα ιδέα για το Περιβάλλον;

Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο νέο διαγωνισμό Mega Green Innovation!

Είσαι φοιτητής ή ερευνητής και έχεις μια καινοτόμα ιδέα για το Περιβάλλον;
Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο νέο διαγωνισμό Mega Green Innovation!

Είσαι φοιτητής, ερευνητής ή απλά έχεις μια καινοτόμα ιδέα για το Περιβάλλον?
Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο νέο διαγωνισμό Mega Green Innovation!

Όροι Συμμετοχής

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΓΑ ΑΕ» (εφεξής: η «ΜΕΓΑ») που εδρεύει στις Αχαρνές – Αττικής, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου – ΕΜΠ (εφεξής: το «ΕΒΕΟ ΕΜΠ»), διοργανώνουν διαγωνισμό ανάδειξης καινοτόμων ιδεών με τίτλο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» (εφεξής: ο «Διαγωνισμός»).

Η ΜΕΓΑ και το ΕΒΕΟ ΕΜΠ εφεξής θα καλούνται από κοινού ως οι «Διοργανωτές».

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το έργο αφορά στην ενίσχυση και ανάδειξη ιδεών από τον ακαδημαϊκό χώρο που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος τόσο στον κλάδο της βιομηχανικής παραγωγής ειδών ατομικής υγιεινής, όσο και σε αντίστοιχους βιομηχανικούς κλάδους. Παράλληλα, ο Διαγωνισμός συμβάλλει στην ανάδειξη καινοτομιών και εφαρμογών στον κλάδο των παρεμφερών ειδών, καθώς και την αποτύπωση και ανάδειξη αξιοποιήσιμων και μετρήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων που μπορούν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στον κλάδο των ειδών ατομικής υγιεινής και όχι μόνο. Στόχος είναι να αποτυπωθεί η καινοτομική δυναμική ερευνητικών ομάδων και των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας που ασχολούνται με τον τομέα αυτό στο ελληνικό περιβάλλον. Κεντρική δράση του έργου θα αποτελέσει η διοργάνωση ενός Διαγωνισμού Καινοτομίας.

Ο στόχος του Διαγωνισμού είναι αφενός να κινητοποιήσει τη δυναμική και ταλαντούχα κοινότητα των φοιτητών και ερευνητών όλων των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της χώρας και το σύνολο των νέων Ελλήνων επιστημόνων, και παράλληλα, να αναδείξει και να επιβραβεύσει πρωτότυπες ιδέες που μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας αξίας, στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, στην εξάπλωση της χρήσης νέων τεχνολογιών, στην υιοθέτηση καλών πρακτικών και προτύπων, που απορρέουν από τις νέες τεχνολογίες, την κυκλική οικονομία και από τις σύγχρονες τάσεις εταιρικής λειτουργίας με γνώμονα το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2.1 Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 15/3/2022 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και την 8/9/2022 (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

2.2 Η διάρκεια που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο παρατίθεται με την επιφύλαξη των παρακάτω οριζόμενων σχετικά με τη δυνατότητα ανάκλησης, παράτασης ή μείωσης της διάρκειας του Διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 3: ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι φάσεις υλοποίησης περιλαμβάνουν την περίοδο προπαρασκευαστικών ενεργειών, τη συγκέντρωση των προτάσεων, την αξιολόγηση των προτάσεων, τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών, την τελετή βράβευσης, καθώς και τη διάχυση των αποτελεσμάτων και την υποστήριξη των καινοτόμων ιδεών.

ΦΑΣΗ 1η : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Α. Κατά την πρώτη φάση, θα συγκεντρωθούν προτάσεις από τα ενδιαφερόμενα σχήματα που επιθυμούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα δηλώνουν τη συμμετοχή τους στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού: www.megagreeninnovation.gr . Στην ιστοσελίδα αυτή, οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν και αποστείλουν τα προσωπικά τους στοιχεία και την πρόταση συμμετοχής τους (αναλύονται στο Άρθρο 6). Στην περίπτωση όπου σε μία πρόταση συμμετέχουν πάνω από ένα φυσικά πρόσωπα, τότε καταχωρούνται ως μέλη της ομάδας στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής. Για κάθε πρόταση καινοτομίας πρέπει να σταλεί ξεχωριστή πρόταση συμμετοχής, ακόμα και αν οι συμμετέχοντες σε αυτή συμμετέχουν και σε άλλες προτάσεις (σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον όρο 5.4).

Β. Η πρόταση από τη στιγμή της καταχώρησής της δεν θα είναι προσβάσιμη από τρίτους, ούτε είναι δυνατή η επεξεργασία των στοιχείων της από τον υποψήφιο.

Γ. Ως προθεσμία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 10/06/2022.

Δ. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η 1η Αξιολόγηση των προτάσεων, κατά την οποία οι προτάσεις που θα συγκεντρωθούν θα αξιολογηθούν από έγκριτη Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη από ακαδημαϊκούς και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Οι προτάσεις θα βαθμολογηθούν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (αναλύονται στο Άρθρο 9). Κάθε αξιολογητής θα βαθμολογεί τις προτάσεις ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους. Στο τέλος, με ευθύνη του προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης, οι προτάσεις θα κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά.

ΦΑΣΗ 2η: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής, θα πραγματοποιηθεί 2η Αξιολόγηση προτάσεων, κατά την οποία οι ομάδες θα κληθούν να παρουσιάσουν την πρόταση τους σε ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη από ακαδημαϊκούς και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες με εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο και τη θεματολογία των προτάσεων. Σημειώνεται πως η Επιτροπή Αξιολόγησης θα είναι η ίδια με την 1ης Φάση Αξιολόγησης. Από τη συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης θα προκύψουν οι νικήτριες ομάδες. Με την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, θα δρομολογηθούν μια σειρά από δράσεις διάδοσης και δημοσιότητας με στόχο την ανάδειξη του Διαγωνισμού καινοτομίας, αλλά και την επικοινωνιακή υποστήριξη των αποτελεσμάτων του. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση, κατά την οποία θα παρουσιαστούν οι διακριθείσες ιδέες και θα γίνει η τελετή βράβευσης, με προσκεκλημένους όλους τους συμμετέχοντες και συντελεστές του Διαγωνισμού, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν. Στην εκδήλωση θα αναδειχθεί ο ρόλος της ΜΕΓΑ στην υποστήριξη της αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, ενώ παράλληλα θα ανακοινωθούν οι νικητές και θα απονεμηθούν τα αντίστοιχα έπαθλα.

ΑΡΘΡΟ 4: ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ο Διαγωνισμός έχει ως κεντρικό άξονα τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Υπό το πλαίσιο αυτό, οι θεματικές ενότητες στις οποίες θα υποβάλλουν προτάσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

 1. Ενέργεια και Κλιματική Κρίση
  •  Πράσινες αλυσίδες αξίας χαμηλών εκπομπών GHGs και βελτιστοποίηση διεργασιών
  •  Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και συστημάτων αποθήκευσης στην παραγωγική διαδικασία
  •  Βιώσιμα και έξυπνα δίκτυα διανομής
  •  Εξοικονόμηση ενέργειας / Ενεργειακή ανάκτηση / Ενεργειακή αυτονομία
  •  Απανθρακοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού
  •  Καινοτόμες τεχνολογίες πράσινου υδρογόνου
  • Προτάσεις πράσινης ηλεκτροκίνησης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας
  • Ενέργεια και έξυπνες πόλεις
 1. Διαχείριση αποβλήτων και κυκλική οικονομία

  • Εφαρμογές recycling και upcycling παραπροϊόντων παραγωγής και αποβλήτων
  • Εφαρμογές μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε επίπεδο Κύκλου Ζωής
  • Εφαρμογές διαχείρισης υγρών & στερεών αποβλήτων
  • Εφαρμογές επαναχρησιμοποίησης νερού και  μηδενικής ρύπανσης
  • Συστήματα και λύσεις βιομηχανικών συνεργειών κυκλικής οικονομίας
  • Κυκλική οικονομία και έξυπνες πόλεις
 1. Νέα βιώσιμα υλικά

  • Βιώσιμες συσκευασίες προϊόντων
  • Καινοτόμα νέα προϊόντα, βελτιωμένων περιβαλλοντικών επιδόσεων
  • Αξιοποίηση νανοϋλικών στην παραγωγή προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον
  • Δημιουργική επαναχρησιμοποίηση (upcycle) και ενσωμάτωση ανακυκλωμένων υλικών (recycle) στην παραγωγή προϊόντων
  • Καινοτόμα υλικά δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα και νέα προϊόντα
 1. Ελληνική καινοτομία και περιβάλλον

  • Προστασία και διατήρηση βιοποικιλότητας, φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημικών υπηρεσιών
  • Αειφορική διαχείριση δασών και αντιπυρικής προστασίας
  • Διαχείριση υδατικών πόρων και διατήρηση ποιότητας εσωτερικών και θαλάσσιων υδάτων
  • Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα
  • Εφαρμογές ανάδειξης και διατήρηση πολιτισμικής κληρονομίας
  • Αντιμετώπιση του φαινομένου αποσάθρωσης των εδαφών και της ερημοποίησης
  • Προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, αντιμετώπιση της εισβολής ξενικών ειδών και περιορισμού της πλαστικής ρύπανσης
  • Περιορισμός πιέσεων στο ακουστικό περιβάλλον και αντιμετώπιση της ηχορύπανσης
  • Προσαρμογή στην κλιματική κρίση και διαχείριση κίνδυνου φυσικών καταστροφών

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5.1  Έκαστος συμμετέχων υποψήφιος, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους του παρόντος πριν από την εγγραφή στον Διαγωνισμό και την υποβολή της πρότασής του.

5.2 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του Διαγωνισμού και τη σχετική δέσμευση των συμμετεχόντων.

5.3 Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν οι συμμετέχοντες ηλικίας από δεκαοκτώ (18) ετών και άνω που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι των Διοργανωτών και των θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων με αυτούς εταιρειών, καθώς και των προσώπων που εμπλέκονται άμεσα στη διαχείριση του Διαγωνισμού, όπως των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής και της Επιτροπής Αξιολόγησης.

5.4 Ειδικότερα, ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε φοιτητές, νέους ερευνητές, ομάδες ερευνητών και απόφοιτους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους και να εφαρμόσουν λύσεις στις πραγματικές συνθήκες της βιομηχανίας. Για τα φυσικά πρόσωπα ή τις ομάδες που θα υποβάλλουν πρόταση στον Διαγωνισμό, αποτελεί προαπαιτούμενο η συμμετοχή ενός τουλάχιστον ενεργού μέλους της ακαδημαϊκής/ερευνητικής κοινότητας (φοιτητής, ή απόφοιτος που να απασχολείται ερευνητικά σε κάποιο από τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας). Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα συμμετοχής ως επικεφαλής σε ένα μόνο έργο. Ωστόσο, δύναται να αποτελεί μέλος μιας ή περισσοτέρων ερευνητικών ομάδων άλλων υποβληθεισών προτάσεων, εφόσον η ομάδα αυτή εκπροσωπείται από άλλο φυσικό πρόσωπο.

5.5 Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεών τους, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.

5.6 Οι Διοργανωτές δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, να ζητήσουν τα σχετικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια παραμονής, κλπ.) για τη διασταύρωση ή ταυτοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, οι Διοργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρουν, διατηρούν δε το δικαίωμα απόρριψης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού.

5.7 Προτάσεις οι οποίες περιέχουν παράνομο ή ανήθικο περιεχόμενο αποκλείονται από τον Διαγωνισμό. Αποκλείονται επίσης προτάσεις που δεν σχετίζονται με κάποια από τις θεματικές ενότητες του Διαγωνισμού.

5.8 Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, δεν θα επιστρέφεται στους συμμετέχοντες.

5.9 Με την κατάθεση της πρότασής του, κάθε συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι η πρόταση που καταθέτει στον Διαγωνισμό:

α. Υποβάλλεται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού.

β. Έχει παραχθεί από τον ίδιο (ή την ομάδα της οποίας είναι συντονιστής).

γ. Δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, αλλά, ότι είναι δικαιούχος ή/και ότι έχει αποκτήσει νομίμως τα πάσης φύσεως δικαιώματα, όπως ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων και όλες τις νόμιμες άδειες που συνδέονται ή χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της.

5.10 Έκαστος συμμετέχων αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση τυχόν προβληθεί κατά των Διοργανωτών από τρίτους και απαλλάσσει τους Διοργανωτές, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους του, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, κάθε είδους έξοδα και δαπάνες ή απαιτήσεις τρίτων που τυχόν προέλθουν από παραβιάσεις των όρων του Διαγωνισμού ή δικαιωμάτων τρίτων, όπως, ενδεικτικά, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 11.

5.11 Έκαστος συμμετέχων φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι των Διοργανωτών και παντός τρίτου για την πρόταση που υποβάλλει και για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.mega-green-innovation.gr και συμπληρώνουν όλα τα ειδικά πεδία:

 1. παροχή συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους κάνοντας κλικ στην επιλογή «Αποδοχή και συνέχεια»

 2. αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού, εφόσον πρώτα έχει αναγνωσθεί το αντίστοιχο αρχείο και ο συμμετέχων έχει αποδεχθεί τη διατήρηση των προσωπικών στοιχείων του.

 3. τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο & ηλεκτρονική διεύθυνση – email),

 4. περιγραφή της ιδέας

Πιο συγκεκριμένα, στην περιγραφή της ιδέας θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

 • Τίτλος πρότασης (έως … λέξεις).

 • Συνοπτική περιγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου στα ελληνικά (έως 400 λέξεις)

 • Συνοπτική περιγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου στα αγγλικά (έως 400 λέξεις)

 • Στόχος της ιδέας

 • Σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών – Τεχνικά στοιχεία πρότασης -Συνοπτική παρουσίαση λειτουργίας και χαρακτηριστικών.

 • Βασικά στοιχεία καινοτομίας

 • Αν υπάρχουν ήδη στην αγορά παρόμοιες ιδέες και σε τι διαφέρουν από την προτεινόμενη – πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό

 • Εφαρμογή της ιδέας στην αγορά και πιθανοί πελάτες

 • Οφέλη και σύντομη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση βιωσιμότητας πρότασης.

 • Τρόποι παραγωγής και τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της πρότασης

 • Υλικό που θα ενισχύσει την υποψηφιότητά τους (Φωτογραφικό υλικό, βίντεο, παρουσίαση) και οικονομική τεκμηρίωση βιωσιμότητας πρότασης.

 • Βιογραφικά μελών ομάδας

Αφού συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο & ηλεκτρονική διεύθυνση – email), οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν upload την πρότασή τους, πατώντας στην επιλογή «Υποβολή».

Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται η συμμετοχή που είναι πλήρης ως προς τα υποχρεωτικά στοιχεία συμμετοχής, καθώς και την αποδοχή των όρων και την παροχή συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι επιφορτισμένος με την επίβλεψη και υποστήριξη του Διαγωνισμού, σε θέματα που αφορούν στην επιστημονική του αρτιότητα. Για την εκτέλεση του έργου αυτού ορίζεται ως Επιστημονικός Υπεύθυνος ο κος Άγγελος Τσακανίκας, Αναπλ. καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, ο οποίος θα ορίσει ειδικότερα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, θα συντονίσει και θα διεκπεραιώσει τις εργασίες της και εν γένει θα επιμεληθεί την εκτέλεση του έργου, ως προς την επιστημονική του επάρκεια.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων θα αποτελείται από μέλη εγνωσμένου κύρους, προερχόμενα από την ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες του ΕΒΕΟ ΕΜΠ. Στις αρμοδιότητές της εντάσσεται η διενέργεια ελέγχου των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων από τυπικής απόψεως, καθώς και η έγκριση ή απόρριψη αυτών, με σύνταξη σχετικού πρακτικού.  Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης θα έχουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, αμεροληψία ως προς την κρίση τους και θα επιλέξουν τις προτάσεις για βράβευση βάσει αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων αξιολόγησης. Σημειώνεται πως η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αποτελείται από τους ίδιους εμπειρογνώμονες και στις δύο φάσεις του Διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα εξετάσει εάν οι υποβληθείσες υποψηφιότητες πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τους παρόντες όρους και με απόφασή της αποκλείει από τη διαδικασία αξιολόγησης τις υποψηφιότητες εκείνες που δεν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Με επιμέλεια της Επιτροπής Αξιολόγησης θα αποσταλούν σχετικές εμπιστευτικές, ηλεκτρονικές, ενημερωτικές επιστολές προς όλους τους υποψηφίους, είτε προκρίνονται στην επόμενη φάση είτε όχι.

1η ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στην παρούσα φάση, οι προτάσεις που θα δηλώσουν συμμετοχή στον Διαγωνισμό, θα κριθούν με ορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αξιολόγησης επιλέξιμων προτάσεων (με κλίμακα 1-5) είναι τα εξής:

 • Πρωτοτυπία (25%)

Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση εντάσσει καινοτομίες για την επίλυση ενός προβλήματος.

Ο βαθμός δυσκολίας στην αντιγραφή της επιχειρηματικής ιδέας.

 • Ωριμότητα (10%)

Το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται η πρόταση.

 • Γενικότερη προοπτική επιχειρηματικής ιδέας (20%)

Ο βαθμός της εξελικτικής τάσης που παρουσιάζει η πρόταση.

Ο βαθμός δυνατότητας εφαρμογής στην αγορά και αξιοποίησης από πελάτες στην πράξη.

Ο βαθμός της εξελικτικής τάσης που παρουσιάζει η αγορά στην οποία απευθύνεται η πρόταση.

Ο βαθμός κατά τον οποίο η ιδέα προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες που υπερτερούν σε σχέση με τους ανταγωνιστές, είτε σε ποιότητα είτε σε κόστος.

 • Δυνατότητα υλοποίησης (20%)

Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση μπορεί να εφαρμοστεί πρακτικά και να προσφέρει προστιθέμενη αξία και εκτίμηση του κόστους εφαρμογής της ιδέας.

Ικανότητα, βαθμός εξειδίκευσης και συμπληρωματικότητα των μελών της ομάδας σε συνάρτηση με την πρόταση.

 • Συνάφεια (20%)

Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση ταιριάζει με τις θεματικές του Διαγωνισμού και έχει περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση συμβαδίζει με τη μείωση περιβαλλοντικού αντικτύπου.

2η ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης αξιολόγησης, θα πραγματοποιηθεί η Αξιολόγηση τελικών προτάσεων. Οι καλύτερες ιδέες (από άτομα ή ομάδες) θα κληθούν να παρουσιάσουν την πρότασή τους στην ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενη από ακαδημαϊκούς και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες θα είναι η ίδια με της 1ης Φάσης. Η παρουσίαση θα προσμετρήσει στην βαθμολογία που έχουν συγκεντρώσει οι ομάδες από την 1η αξιολόγηση, ώστε τελικά να προκύψουν οι νικήτριες ιδέες. Η βαρύτητα της παρουσίασης είναι το 5% της συνολικής βαθμολογίας. Από τη συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης θα προκύψουν οι νικήτριες ομάδες.

ΑΡΘΡΟ 10: ΒΡΑΒΕΙΑ

Τα έπαθλα σε περίπτωση διάκρισης στον Διαγωνισμό είναι χρηματικά. Πιο συγκεκριμένα, θα αναδειχθούν συνολικά 3 νικητές:

 • Για την πρώτη θέση το χρηματικό έπαθλο ορίζεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00€)

 • Για τη δεύτερη θέση το χρηματικό έπαθλο ορίζεται στις δύο χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (2.500,00€)

 • Για την τρίτη θέση το χρηματικό έπαθλο ορίζεται στις δύο χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (2.500,00€)

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ευθύνη της ΜΕΓΑ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των βραβείων. Η ΜΕΓΑ δεν θα φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική, συμβατική ή αδικοπρακτική, προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, βραβευθέντα, συνοδό του βραβευθέντος ή τρίτο, για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική και/ή για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, το βραβείο, τη χρήση του βραβείου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

ΑΡΘΡΟ 12: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

12.1 Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η συμμετοχή στον Διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικώς με δική τους ευθύνη.

12.2 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η ΜΕΓΑ και το ΕΒΕΟ ΕΜΠ δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η ΜΕΓΑ και το ΕΒΕΟ ΕΜΠ δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων χρηστών εκ των άνω αιτιών.

12.3 Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός είναι δυνατόν να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου ή λόγω άλλων απρόβλεπτων γεγονότων ευρισκόμενων εκτός του ελέγχου της ΜΕΓΑ και του ΕΒΕΟ ΕΜΠ. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, ως και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της ΜΕΓΑ και του ΕΒΕΟ ΕΜΠ..

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αποδέχονται και συναινούν να ασκεί η ΜΕΓΑ την εξουσία πρώτης αναπαραγωγής της ιδέας, δηλαδή να αποφαίνεται για τον χρόνο, τον τόπο, τον τρόπο, κατά τους οποίους θα μετατραπεί αφενός η ιδέα σε προϊόν και αφετέρου το τελευταίο να γίνει προσιτό στο κοινό. Επιπλέον, οι διαγωνιζόμενοι συναινούν πως η ΜΕΓΑ δύναται να προβαίνει σε ενέργειες, όπως:

 • να προσθέτει τα λογότυπα της επί των επιλεχθέντων ιδεών/προϊόντων,

 • να προσθέτει στις επιλεχθείσες(-χθέντα) ιδέες/προϊόντα μεταδεδομένα (metadata) με αναφορά του ονόματός του,

 • να αφαιρεί και προβάλλει τμήμα των επιλεχθέντων ιδεών/προϊόντων, που είναι χαρακτηριστικό του περιεχομένου του, για την αξιοποίησή του σε άλλους σκοπούς συναφείς με την επιχειρηματική της δραστηριότητα,

 • να αξιοποιεί, βάσει του στρατηγικού του σχεδιασμού, τις δράσεις διάχυσης-δημοσιότητας, τόσο της διαδικασίας, όσο και του περιεχομένου (ιδέες, events, συμμετέχοντες) του Διαγωνισμού.

Ακόμα, οι διαγωνιζόμενοι συναινούν σε κάθε πιθανή τροποποίηση, μετατροπή, προσαρμογή ή άλλη επέμβαση (editing) επί των ιδεών/προϊόντων, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων, όπως αυτό περιγράφεται στους όρους του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν, επιπλέον, τη συγκατάθεση και εξουσιοδό­τηση προς την ΜΕΓΑ και το ΕΒΕΟ ΕΜΠ για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω οποιουδήποτε διαφημιστικού μέσου π.χ. της τηλεόρασης, του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης/ social media καθώς και άλλων μέσων όπως υλικά pop και booth σε καταστήματα λιανικής και σουπερ μάρκετ κλπ. Η ΜΕΓΑ και το ΕΒΕΟ ΕΜΠ θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς το όνομα και την εικόνα των Βραβευθέντων, φωτογραφίες και βίντεο από την παράδοση των βραβείων, καθώς και να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων δικαιω­μάτων, όπως το δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας του προσώπου, χωρίς καμία απαίτηση κατά της ΜΕΓΑ , του ΕΒΕΟ ΕΜΠ και των συνεργατών τους. Οι διαγωνιζόμενοι με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό αποδέχονται την συμμετοχή τους σε συνεντεύξεις και βιντεοσκοπήσεις από τους διοργανωτές, καθ’ όλη την διάρκεια του Διαγωνισμού, σε ημέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν και από τα δύο μέρη.

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.mega-green-innovation.gr .

ΑΡΘΡΟ 15: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Η ΜΕΓΑ και οι συνεργάτες της δικαιούνται να παρατείνουν, να αναβάλουν, να ματαιώσουν ή/και να επαναλάβουν οποτεδήποτε το Διαγωνισμό σε κάθε φάση αυτού, καθώς και να τροποποιήσουν οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης της Διάρκειας του Διαγωνισμού), για οποιονδήποτε λόγο και κατά την απόλυτη κρίση τους, ενημερώνοντας σχετικά με ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.mega-green-innovation.gr με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης.

ΑΡΘΡΟ 16: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες συγκατατίθενται στην τήρηση και επεξεργασία (με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων) των προσωπικών τους δεδομένων, όπως στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας τους που δηλώνονται από αυτούς τους ίδιους, από την ΜΕΓΑ , ή/και από άλλα τρίτα πρόσωπα, όπως ιδίως τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και την Ομάδα Συντονισμού του Διαγωνισμού, εφόσον και στο μέτρο που η εμπλοκή τους είναι απολύτως απαραίτητη για τη διενέργεια της αξιολόγησης των συμμετεχόντων και εν γένει για την υποστήριξη, διενέργεια και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Οι Διοργανωτές λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζουν για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής της, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση τους. Οι Διοργανωτές δύνανται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά στοιχεία για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό και την ενημέρωσή τους για ζητήματα που σχετίζονται με αυτόν, καθώς και για την τυχόν υποβολή προτάσεων συνεργασίας προς αυτούς. Σε περίπτωση «ομαδικής συμμετοχής», ο συντονιστής της πρότασης δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη εντολή και εξουσιοδότηση εκάστου εκ των μελών της ομάδας, για να παράσχει στους Διοργανωτές τη ρητή συγκατάθεσή τους αναφορικά με την ως άνω καταχώρηση, επεξεργασία και δημοσίευση των στοιχείων τους για το σκοπό του Διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, την οποία και θα θέσει στη διάθεση των Διοργανωτών οποτεδήποτε του ζητηθεί.

Υπεύθυνος επεξεργασίας: είναι το ΕΒΕΟ ΕΜΠ ως εκτελόν την επεξεργασία.

Δεδομένα: Ειδικότερα συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: όνομα, επώνυμο συμμετέχοντα καθώς και πληροφορίες επικοινωνίας συμμετέχοντα (τηλέφωνο, διεύθυνση, email). Επιπροσθέτως, κατά τη συμμετοχή των βραβευθέντων στην τελετή βράβευσης, δεδομένου ότι θα πραγματοποιηθεί φωτογράφιση ή/και βιντεοσκόπηση των εν λόγω εκδηλώσεων, θα λάβει χώρα αποτύπωση της εικόνας των συμμετεχόντων/βραβευθέντων.

Υποκείμενα των Δεδομένων: Οι συμμετέχοντες στoν Διαγωνισμό, οι οποίοι θα συμπληρώσουν τα Δεδομένα τους στην ειδική εφαρμογή και θα παράσχουν ρητά τη συναίνεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους μέσω της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού.

Σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων είναι η διεξαγωγή του Διαγωνισμού και η συμμετοχή των συμμετεχόντων σε αυτόν, η αξιολόγηση των υποβληθεισών ιδεών και η ανάδειξη των νικητών, η ταυτοποίηση των νικητών, η απόδοση των βραβείων, η βιντεοσκόπηση ή/και φωτογράφηση των συμμετεχόντων, η βιντεοσκόπηση ή/και φωτογράφηση των νικητών κατά τη διάρκεια της τελετής βράβευσης, και η προβολή και χρήση των διακριθέντων ιδεών στο πλαίσιο των δράσεων διάδοσης και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, και ειδικότερα μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης/ social media. Η νομική βάση της επεξεργασίας των Δεδομένων είναι η συγκατάθεση των Υποκειμένων των Δεδομένων.

Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι Διοργανωτές και οι συνεργάτες τους, καθώς και υπαλληλικό προσωπικό τους και στελέχη τους, εφόσον η διαβίβαση σε αυτούς των προσωπικών δεδομένων είναι απολύτως απαραίτητη για τη διενέργεια της αξιολόγησης των συμμετεχόντων και εν γένει για την υποστήριξη, διενέργεια και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Αναμένεται επίσης η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των διαγωνιζομένων σε τρίτους αποδέκτες, όπως ιδίως στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, στον Επιστημονικό Υπεύθυνο και στην Ομάδα Συντονισμού του Διαγωνισμού, εφόσον και στο μέτρο που η εν λόγω διαβίβαση γίνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα των οποίων η εμπλοκή είναι απολύτως απαραίτητη για τη διενέργεια της αξιολόγησης των συμμετεχόντων και εν γένει για την υποστήριξη, διενέργεια και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.

Οι Διοργανωτές και οι συνεργάτες ως εκτελούντες την επεξεργασία έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά εγγράφως ενδεικτικά για τα ακόλουθα: να τηρούν εχεμύθεια, όπως και οι υπάλληλοί τους, για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται, να μη διαβιβάζουν σε τρίτους δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια όλων των μερών, να λαμβάνουν τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας των δεδομένων, που προστατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά τους, όπως ασφαλές λογισμικό και φυσική προστασία, να σχεδιάζουν τα συστήματά τους, ώστε από το σχεδιασμό και εξ ορισμού να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να εκπληρώνουν αυτές τις υποχρεώσεις τους, να ενημερώνουν άμεσα τα μέρη για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του Υποκειμένου των Δεδομένων, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Χρονικό Διάστημα Τήρησης των Δεδομένων: Οι Διοργανωτές διατηρούν τα δεδομένα, σε φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο, για το σύνολο της διάρκειας του Διαγωνισμού και μέχρι την απόδοση των βραβείων. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και την απόδοση των βραβείων τα δεδομένα θα διατηρούνται για ένα (1) έτος. Έπειτα διαγράφονται ολοσχερώς χωρίς δυνατότητα ανάκλησης.

Οργανωτικά και Τεχνικά Μέτρα: Η ΜΕΓΑ και το ΕΒΕΟ ΕΜΠ έχουν λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων (από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ηλεκτρονικής ασφάλειας ενδεικτικά διαδικασίες φυσικής ασφάλειας, διαβαθμισμένης πρόσβασης, προστασία υπολογιστικών συστημάτων λογισμικού και εξοπλισμού Δικτύου).

Τα Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων: Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του. Αυτό σημαίνει ότι το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει εγγράφως ή ηλεκτρονικά γνώση των σκοπών της επεξεργασίας, των κατηγοριών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, τους αποδέκτες των δεδομένων στους οποίους κοινολογήθηκαν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων. Περαιτέρω, το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών δεδομένων, δικαίωμα διαγραφής ή και λήθης (αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή στην περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής, κατά περίπτωση), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των τυχόν αντιρρήσεων του Υποκειμένου των Δεδομένων ως προς την επεξεργασία), καθώς και δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων του.

Για κάθε αίτημα και άσκηση δικαιώματος, σε σχέση με τα προσωπικά του δεδομένα, το Υποκείμενο των Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στο τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών στο τηλέφωνο 800 11 84 200 ή ηλεκτρονικά μέσω αποστολής στο email: privacy@megadis.gr Η επεξεργασία των Δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, τον Ν. 4624/2019 και τον Ν. 2472/1997, και εν γένει το εκάστοτε ισχύον Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, contact@dpa.gr ), αν θεωρήσει ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 17: ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

17.1 Οι παρόντες όροι Διαγωνισμού διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε, προκύπτουσα από τον Διαγωνισμό, διαφορά μεταξύ των Διοργανωτών και των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, αφού προηγουμένως καταβληθεί από τα μέρη προσπάθεια φιλικής επίλυσής της με βάση την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τις ισχύουσες πρακτικές.

17.2 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων ως παρατίθενται ανωτέρω, ακόμη και αν τροποποιηθούν μελλοντικώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος, παραιτουμένου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων ή μελλοντικώς τροποποιημένων όρων και από την διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ αυτής της αιτίας.

17.3 Διευκρινίζεται ρητά, πως οι ενδιαφερόμενοι για τον Διαγωνισμό υποχρεούνται να διαβάσουν και να συναινέσουν με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού. Επομένως, προκειμένου να είναι η παραπάνω συναίνεση ισχυρή και έγκυρη, προβλέπεται ρητά η ξεχωριστή συναίνεση για κάθε μία προβλεπόμενη χρήση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την πλευρά της ΜΕΓΑ. Συγκεκριμένα, για όλα τα παραπάνω θα συμπληρώνεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση από τον εκάστοτε συμμετέχοντα, προς διασφάλιση του ίδιου καθώς και της ΜΕΓΑ.

Μπορείτε να κατεβάστε τους Όρους Συμμετοχής στον Διαγωνισμό «Mega Green Innovation»  εδώ.