Η ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε., (εφεξής η Εταιρεία), αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη συλλογή, επεξεργασία, χρήση, ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας.

Η Εταιρεία μας, η εταιρεία BREΑK EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ και το ΕΒΕΟ ΕΜΠ, είναι oι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την πλοήγησή σας στον δικτυακό ιστότοπό της (https://mega-green-innovation.gr/) και παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι: Δεκελείας 148, Αχαρναί 136 78, Αθήνα, τηλ.: +30 210 2419800, fax: +30 210 2419818, e-mail: privacy@megadis.gr

Παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, που αφορά στον ιστότοπο https://mega-green-innovation.gr/.

Ο ιστότοπός μας

Ο ιστότοπος https://mega-green-innovation.gr/ αποτελεί τον δικτυακό τόπο με πληροφορίες για το Διαγωνισμό Πράσινης Καινοτομίας της ΜΕΓΑ. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου είναι κυρίως ενημερωτικό, παρέχοντας τη δυνατότητα σε επισκέπτες του να δηλώσουν συμμετοχή στο Διαγωνισμό Πράσινης Καινοτομίας.

  1. Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας, επεξεργαζόμαστε, ενδεικτικά, τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων:

Συλλέγουμε τα ως άνω δεδομένα μέσω της εκ μέρους σας συμπλήρωσης της φόρμας για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό πράσινης καινοτομίας της ΜΕΓΑ.

Στα πλαίσια λειτουργίας του ιστοτόπου μας δε συλλέγουμε δεδομένα ειδικών κατηγοριών (φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων υγείας ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό). Συνεπώς σας προτρέπουμε να μην αποστέλλετε δεδομένα αυτής της κατηγορίας και σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση αποστολής τους η Εταιρεία μας θα προχωρά άμεσα στη διαγραφή τους.

2. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία ή/και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της/ εκτελούντες την επεξεργασία επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τους κάτωθι σκοπούς:

Τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά για τους παραπάνω σκοπούς ή κατά περίπτωση για σκοπούς νομοθετικής/ρυθμιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας μας ή υποστήριξης των νομικών μας αξιώσεων.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται με σεβασμό προς τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις οποίες επιβάλλει ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων, ήτοι τη νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια, τον περιορισμό του σκοπού της επεξεργασίας, την ελαχιστοποίηση των δεδομένων, την ακρίβεια αυτών, τον  περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα και, τέλος, της λογοδοσίας.

3. Νομική βάση επεξεργασίας

Ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα που λαμβάνει γνώση η Εταιρεία με τη συμπλήρωση των στοιχείων σας με σκοπό τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, η επεξεργασία τους πραγματοποιείται διότι κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας μας, και συγκεκριμένα της λειτουργίας των απαραίτητων διαύλων επικοινωνίας με τους συνεργάτες της Εταιρείας για τους σκοπούς του Διαγωνισμού Πράσινης Καινοτομίας.

 

4. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει αποκλειστικά το απαραίτητο, για τις ανάγκες της διοργάνωσης και υλοποίησης του παρόντος Διαγωνισμού, προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επιπλέον, πρόσβαση έχουν το αναγκαίο προσωπικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία « ΒΡΕΑΚ EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ» καθώς και το προσωπικό του αναδόχου ΕΒΕΟ ΕΜΠ, προκειμένου να διεξαχθεί ο Διαγωνισμός, να αξιολογηθούν οι προτάσεις των συμμετεχόντων και να επιλεγούν οι νικητές του διαγωνισμού.

Η ΜΕΓΑ, η BREAK EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ και το ΕΒΕΟ ΕΜΠ θα είναι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουν από εσάς, σύμφωνα με την από 26-11-2021 σύμβαση συνεργασίας που έχουμε υπογράψει με αντικείμενο την ανάδειξη καινοτόμων ιδεών από τον ακαδημαϊκό χώρο που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τρίτα μέρη που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, εποπτικές αρχές κλπ.), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία, όταν η διαβίβαση κρίνεται απαραίτητη για σημαντικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, καθώς και για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

5. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΟΧ

Δεν στέλνουμε τα δεδομένα σας εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ ). Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός ΕΟΧ.

6. Η περίοδος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη φύση της επεξεργασίας των δεδομένων, την εκπλήρωση των εκ νόμου υποχρεώσεων μας για τήρηση των εν λόγω δεδομένων και την υποστήριξη τυχόν νόμιμων αξιώσεών μας. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα δεν τηρούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών.

7. Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων

Η τυχόν διασύνδεση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου με άλλο διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών μέσω ειδικών συνδέσμων, υπερσυνδέσμων (links, hypperlinks, banners, κ.λπ.) δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου αυτού, την ποιότητα και την πληρότητα των τυχόν προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν ή την πολιτική που ακολουθείται σε αυτόν σχετικά με την προστασία και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να φροντίζει το ίδιο να ενημερώνεται για την προστασία και την επεξεργασία των δεδομένων του από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους και να διαβάζει τις αντίστοιχες πολιτικές προσωπικών δεδομένων που υφίστανται σε αυτούς.

8. Η Ασφάλεια των δεδομένων σας

Δεσμευόμαστε ότι έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Να σημειωθεί ότι και το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, το οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχει λάβει την κατάλληλη καθοδήγηση και ενημέρωση. Τα μέτρα, που λαμβάνουμε, επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

9. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων

Ως Υποκείμενο των Δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, καθώς και για το αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νομιμοποιητική βάση.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, αν αυτή πραγματοποιείται στην νομιμοποιητική βάση του εννόμου συμφέροντός μας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας εκτός αν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

Μπορείτε να ανακαλέσετε, ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία διενεργείται επί της εν λόγω νομιμοποιητικής βάσης.

10. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@megadis.gr με περιγραφή του Αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Στην περίπτωση που: α) θεωρείτε πως δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή β) θεωρείτε πως το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e –mail contact@dpa.gr).

11. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Η παρούσα Πολιτική μπορεί κατά καιρούς να τροποποιείται – σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω θέσης σε ισχύ νέων κανονισμών, ενημερώσεων και παροχής νέων υπηρεσιών. Συνεπώς, σας συνιστούμε να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα ιστοσελίδα. Τελευταία ενημέρωση: 01/03/2022